Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0338 - лого ЕС, наименование на проекта, лого ЕСФ

Цел на проекта:
Запазване на заетостта и доходите от труд на работещите в „Металик БИСИПИ“ АД лица, които нямат възможност да ползват обществен транспорт, съобразен с работното им време и местоживеенето им

Специфична цел:
Осигуряване на целогодишен транспорт на работещите в „Металик БИСИПИ“ АД лица от страна на работодателя, съобразно тяхното работно време и местоживеенето им.

Целева група
130 служители, които живеят в гр. Габрово, с. Горна Росица, с. Яворец, с. Камешица, с. Музга, до които няма обществен транспорт съобразен с работното им време и удобен за използване от местоработата им в с. Гъбене и с. Душево.

Обща Стойност на проекта:
51795,79 лв.

Начало на проекта: 01-05-2014 г.
Край на проекта: 31-07-2015 г.


Документация - избор на изпълнители по реда на ПМС № 69 - Доставка на дизелово гориво за транспорт, чрез периодични покупки

Междинен Резултат:
Лица ползвали преференции за транспорт от и до работното място : 130

Краен Резултат:
Лица ползвали преференции за транспорт от и до работното място : 130

Заключение:
Чрез предоставяне на организиран, съобразен с работното време транспорт от и до работното място, дружеството постига запазване заетостта, подобряване на благосъстоянието, качеството на живот и социалната интеграция на своите служители.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ !

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "Металик БИСИПИ" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”