Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.001-0562-C01 - лого ЕС, лого Иновации и конкурентноспособност

МЕТАЛИК БИСИПИ АД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0562-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Проект BG16RFOP002-2.001-0562 има за цел да подобри производствения капацитет и експортния потенциал на МЕТАЛИК БИСИПИ АД, чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския.

В резултат от успешното изпълнение на проекта, МЕТАЛИК БИСИПИ АД очаква да постигне следните резултати:

  1. нарастване на производителността;
  2. подобряване на производствените процеси;
  3. повишаване ефикасността на производствените разходи;
  4. усъвършенстване на продукцията;
  5. подобряване на ресурсната ефективност;

Проект „Подобряване капацитета и увеличаване ефективността на производството на МЕТАЛИК БИСИПИ АД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 559 700,00 лв., от които 285 447,00 лв. европейско и 50 373,00 лв. национално съфинансиране.

--- www.eufunds.bg ---

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0562 "Подобряване капацитета и увеличаване ефективността на производството на МЕТАЛИК БИСИПИ АД", Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.001-0562-C01 по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., МЕТАЛИК БИСИПИ АД провежда процедура за избор с Публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дробометна инсталация (Барабанно-лентова) - 1 брой; Обособена позиция 2: Средночестотна индукционна топилна система - 1 брой;". Тръжната документация може да бъде изтеглена и видяна ТУК

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕТАЛИК БИСИПИ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган"